ثبت شرکتمطالب حقوقی

طرح صنعتی (قسمت 3)

0
طرح صنعتی
مشاوره تلفنی مشاوره متنی مشاوره حضوری همراهی در جلسه قرارداد

طرح صنعتی (قسمت 3)

– مدت زمان اعتبار طرح صنعتی و نحوه تمدید طرح صنعتی :

مدت اعتبار طرح های صنعتی معمولا از زمان ارائه یا تسلیم اظهار نامه تقاضای ثبت طرح صنعتی تا ۵ سال معتبر است و اگر طرح ثبت شود حمایت از زمان تسلیم اظهار نامه انجام می شود که زمان ثبت زمان شروع حمایت یا به عبارتی زمان شروع اعتبار گواهی ثبت طرح صنعتی نخواهد و قانونگذار نظر به دیدگاه ناقلیت داشته و پس از ثبت طرح صنعتی کلیه آثار حقوقی از زمان تسلیم اضهارنامه برآن بار می شود.

و این مدت را می تون برای مدت دو دوره پنج ساله متوالی ( نه با فاصله ) تمدید نمود مشروط به پرداخت هزینه مربوط به تمدید که پس از آن برای یک یا دو دوره پنج ساله تمدید می شود و از انقتضای هر دوره که که پایان دوره پنج ساله شروع می شود یک مهلت شش ماه برای پرداخت هزینه تمدید لحاظ شده و این هزینه به منظور حفظ اعتبار گواهی ثبت طرح صنعتی یا اظهار نامه ثبت طرح صنعتی است ( شاید بتوان با توجه به ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات ..۱۳۸۶ دو نوبت سه ماه ها که در صورت تأخییر در نوبت اول سه ماه در نوبت دوم همراه با پرداخت جریمه خواهد بود تمدید دوره که براساس جدولی که میزان جریمه تاخیر در آن قید شده محاسبه می گردد)

– امکان انتقال مالکیت طرح صنعتی :

– امکان و اجازه انتقال مجوز بهره برداری ، طرح صنعتی برای مالک آن وجود دارد و مشروط به ثبت آن طرح در مرجع ثبت ذی صلاح می باشد و این حق انتقال از آثار ثبت طرح صنعتی می باشد چراکه از حقوق ایجایی که به موجب ثبت طرح برای مالک طرح صنعتی بوجود می آید هرگونه دخل و تصرف و بنوعی اعمال سلطه و مالکیت که حق انتقال نیز از همین مصادیق است و آنچه که اماکن انتقال پیدا می کند اجازه بهره برداری یا حقوق مادی ناشی از منافع حاصل از طرح صنعتی می باشد و حق معنوی آن قابل انتقال نمی باشد .

– مدارک لازم و ضروری انتقال مالکیت طرح صنعتی:

مدارک لازم برای انتقال حق بهره برداری یا حق مادی طرح صنعتی :

۱. آخرین گواهی نامه معتبر طرح صنعتی یعنی هزینه تمدید سالیانه آن پرداخت شده و مرجع ثبت تصدیق و تمدید گواهی را انجام داده است .

۲. سند رسمی حاکی از انتقال ، که این این نقل و انتقال به موجب گواهی ثبت طرح صنعتی ( حق بهره برداری ) معتبر در قالب مند رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود ، به مرجع ثبت طرح های صنعتی ارائه شود .

۳ . مدارک نمایندگی قانونی یعنی اگر به وکالت یا به وصایت انتقال صورت می پذیرد ، مدارک مثبت آن بایستی به مرجع ثبت جهت ثبت انتقال ارائه شود .

۴. رسید مربوط به پرداختهای قانونی هزینه های به عنوان مدرکی که متقاضی انتقال هزینه هارا پرداخت نموده است به مرجع ثبت ارائه می شود.

– مرجع صالح برای اعتراض به رد تقاضای ثبت و یا دعوای در باره ابطال طرح صنعتی :

الف . اعتراض به رد تقاضای ثبت : تصميم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی قابل اعتراض است و ابتدا معترض می بایستی طرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ از تاریخ ابلاغ تصمیم مرجع ثبت اعتراض خود را در دونسخه به صورت کتبی و همراه بادلایل و مستندات مربوط بر ( نو بودن ، اصیل بودن ، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نبودن و عدم افشاء عمومی طرح ) همراه بارسید پرداخت کلیه هزینه های مربوط به رسیدگی را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرائی ( قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری سال ۱۳۸۶ ) بنماید و مهلت مذکور برای افراد ساکن خارج از کشور ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه ثبت می باشد و چنانچه مرجع ثبت در رسیدگی خود تکمیل مدارک و منضمات اعتراض را ضروری بداند ، آن مرجع با تعیین موارد کتبا از متقاضی می خواهد نسبت به رفع نقص مدارک ظرف ۳۰ روز و برای معترضین ساکن خارج از کشور مهلت ۶۰ روز است ، اقدام نمایند و در صورت پایان مهلت نسبت به رفع نقص اقدامی صورت نگرفته باشد اعتراض كان لم يكن تلقي خواهد شد و گویی از ابتدا اعتراضی نبوده است و اعتراض به رد تقاضای ثبت پس از تسلیم اعتراض به مرجع ثبت طرحهای صنعتی در کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی صورت می پذیرد و در صورت رسیدگی و رد مجدد در خواست ثبت ، تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض از طریق تقدیم داداخواست ، در دادگاه صالح یعنی شعبه یا شعبات دادگاه عمومی تهران می باشد.

ب . اقامه دعوای در باره ابطال طرح صنعتی : درباره امکان ابطال ثبت طرح صنعتی و طرح دعوای مربوط به آن ، هر ذی نفعی می تواند از دادگاه صالح ( طبق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری شعبه یا شعباتی از دادگاه های عمومی تهران ) در خواست کند ( با توجه به ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرائی قانون مزبور منظور از درخواست ، تقدیم دادخواست به دادگاه با رعایت شرایط شکلی منظور نظر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی است ) یعنی اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد مدارک مثبت ادعای ابطال ( طرح ثبت شده جدید نیست قبلا مشابه آن بوده ، اصیل نیست یعنی تقلید یا ناشی از مهندسی معکوس.

از یک طرح دیگر بوده ، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی بوده و قبلا افشاء شده و یا کسی که طرح صنعتی بنام او شده نه طراح یا قائم مقام یا نماینده قاونی طراح اصلی نمی باشد ) و رسید هزینه مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه و اگر دادخواست توسط وکیل تسلیم می شود وکالت نامه هم منضم می شود . که با عنایت به حکم ذیل ماده ۱۸ قانون مذکور حکم ابطال گواهی ثبت طرح صنعتی صادر می شود و اگر گواهی صادر شد طرح صنعتی از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود و رای نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ مشود و اداره مزبور حکم دادگاه را ثبت و پس از دریافت هزینه که آگهی مربوط بر ابطال آن را از در اولین فرصت ممکن منتشر می کند . برای ابطال طرح صنعتی هر ذی نفعی می تواند دادخواست ابطال طرح به دادگاه تهران همراه مستندات و پرداخت هزینه تقدیم کند . اگر شخصی نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی نیز اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را مانند بند الف این پاسخ نامه منضم به مدارک و مستندات مثبت تقدیم مرج ثبت جهت تسلیم به کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرانی نماید و اگر پس از بررسی اعتراض ورد آن قابل پیگیری اعتراض با تقدیم داداخواست در محاکم صالح دادگاه های عمومی تهران می باشد . ودر کل هر رایی از دادگاه صالح صادر و نهایی شود مرجع اجرای احکام اقدام به اجرا و اداره ثبت مکلف تبعیت از تصمیمات دادگاه است.

– اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی ( قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ) :

وظایف و حدود اختیارات کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

الف . رسیدگی به اعتراضات متقاضیان ثبت طرح صنعتی ، نسبت به تصمیمات اداره ثبت طرح های صنعتی و تقاضاهای اشخاص

ب . رئیس کمیسیون ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون تاریخ ، ساعت و محل جلسه را به متقاضی ثبت یا طرفین اختلاف و یا نماینده قانونی ایشان ابلاغ خواهد کرد . ( البته حضور این افراد اختیاری است).

پ . تصمیم گیری درباره رسیدگی ها در کمیسیون با اکثریت آراء نافذ خواهد بود .

ت . تصمیم گیری کمیسیون پس از رسیدگی می بایست مستدل و مستند اعلام می شود.

ث . تصمیم کمیسیون به متقاضی یا طرفین اختلاف ابلاغ و در صورت لزوم ظرف ۶۰ روزاز تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در مراجع قضایی ( دادگاه صالح ) که طبق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات …در صلاحیت شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی تهران است.

 

همچنین بخوانید:

قسمت اول طرح صنعتی

قسمت دوم طرح صنعتی

2 2 1 - طرح صنعتی (قسمت 3)

طرح صنعتی (قسمت 2)

مقاله قبلی

بدحجابی و بی حجابی بعنوان عمل مجرمانه

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در ثبت شرکت