تعیین تکلیف پرونده های ثبتی
حقوقی

بررسی موضوع تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض انها در مراجع قضایی از بین رفته در حقوق ثبتی ایران(قسمت سوم)

اعتراضات ثبتی اعتراض به ثبت ملک مرجع ارایه عرض حال اعتراض، اداره‌ای است که آگهی را منتشر کرده است با رعایت موعد مقرر ...
تعیین تکلیف پرونده های ثبتی
حقوقی

بررسی موضوع تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض انها در مراجع قضایی از بین رفته در حقوق ثبتی ایران(قسمت دوم )

مهلت اعتراض به تحدید حدود مهلت اعتراض به تحدید حدود املاک و حقوق ارتفاقی از جانب هر کدام از مجاورین یا متقاضی ثبت ...

ناوبری پست ها